Дар бораи мо

Эразмус + (Erasmus+) барномаи Иттиходи Аврупо (ИА) доир ба маориф, тайёр кардани кадрхо, чавонон ва варзиш дар давраи солхои 2014-2020  ба шумор меравад. Вай ба комёбихои зиёда аз 25- солаи барномахои аврупои дар сохаи маориф, тайёрии касби ва чавонон  хам дар дохили Аврупо ва хамчунин, ба чанбахои хамкории байналмилали такя мекунад. Эразмус + натичаи якчоя кардани барномахои зерини аврупои, ки аз тарафи Комиссияи Аврупо (КА) дар давраи солхои 2007-2013 татбик шудаанд, мебошад:

  • Барномаи омузиши муттасил
  • Чавонон дар фаъолият
  • Барномаи Эразмус Мундус
  • Темпус
  • Алфа
  • Эдулинк (Edulink)
  • Барномаи хамкори бо мамолики муттаракии саноати дар сохаи тахсилоти оли

Ин барномахо фаъолияти сохаи тахсилоти оли (аз он чумла таркиби фаъолияти байналмилалии онро), тахсилоти касби ва омузиш, тахсилоти мактаби, тахсилоти калонсолон ва чавононро ( аз он чумла таркиби фаъолияти байналмилалии онро) дастгири мекарданд.

Эразмус + максади ба рох мондани аз худуди ин барномахо баромаданро дорад. Вай тавассути  хавасманд кардани фаъолияти якчоя ва такмили хамкори дар сохахои гуногуни маориф, омодасозии касби ва чавонон, бартараф намудани сархадхои сунъи миёни фаъолиятхои гуногун ва андозахои лоихави, мусоидат ба идеяхои нав, чалб намудани ширкаткунандагони нав аз дунёи кор ва чамъияти шахрванди ва хамчунин хавасманд кардани шаклхои нави хамкориро  ба рох мондани аст. Эразмус+ кушиши воситаи таъсирноктар рочеъ ба халли вокеии талаботхо аз нуктаи назари рушди инсониятва сармояи ичтимои дар Аврупо ва берун аз худуди онро дорад.

Эразмус + бурсияхоро барои доираи васеи фаъолиятхо ва чорабинихои сохаи маориф, тайёр кардани кадрхо, чавонон ва варзиш пешниход мекунад. Барнома ба донишчуён, коромузон , хайати коркунони  муассисахо ва хохишмандоне, ки як муддати вактро дар хорича гузаронидани хастанд, такмили малакаю махорати худ ва имконияти бо кор таъминкуниро фарохам меоварад. Вай ба созмонхо барои шарикии трансмилли ва баён кардани тачрибаи навовари дар сохаи маориф, тайёр кардани кадрхо ва чавонон мусоидат мекунад. Фаъолияти нав рочеъ ба варзиш лоихахои поёни ва масоили транссархади, ба монанди мубориза бар зидди вохурихои шартномави, допинг, зури ва нажодпарастиро дастгири хохад кард.